Temeljem članka VII. Programa “Kontrola plodnosti tla na području općine Mala Subotica“,Klasa: 320-01/15-01/6 , Urbroj: 2109/10-02-15-1  od  lipnja 2015. godine, općina Mala Subotica objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za provođenje programa Kontrola plodnosti tla na području općine Mala Subotica u 2016. godini.

 

Korisnici potpore su obiteljska poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem odnosno prebivalištem na području općine Mala Subotica upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Korisnici potpore mogu ostvariti potporu male vrijednosti sukladno Programu Kontrola plodnosti tla na području općine Mala Subotica, za koji je Ministarstvo poljoprivrede izdalo pozitivno mišljenje o usklađenosti s pravilima potpore de minimis u sektoru poljoprivrede, za kontrolu plodnosti poljoprivrednog zemljišta koja obuhvaća:

  • troškove uzimanja uzoraka na terenu,
  • laboratorijske analize uzetih uzoraka,
  • interpretacije rezultata
  • izdavanje preporuke za gnojidbu,
  • te ustrojavanje baze podataka o stanju plodnosti tla na području općine Mala Subotica.

 Ukupni iznos potpora male vrijednosti dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR unazad tri fiskalne godine (predmetna i prethodne dvije fiskalne godine) od dana podnošenja zahtjeva, te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik potpore ili svrhu potpore i bez obzira na izvor javnih sredstava i program po kojem je potpora dodijeljena. Podnositelj zahtjeva mora u zahtjevu popuniti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora.

Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu za koju je podnio zahtjev ukoliko je za istu primio potporu iz drugih izvora. Podnositelji zahtjeva mogu podnijeti zahtjeve za dodjelu različitih potpora, ali potporu mogu ostvariti po samo jednoj osnovi u tekućoj godini.

Iznos potpore iznosi 80%, od čega 40% plaća Općina Mala Subotica, a preostalih 40% plaća Međimurska županija, dokumentiranih prihvatljivih troškova.  

Podnositelji Zahtjeva podnose ispunjen Zahtjev za dodjelu potpore s propisanom dokumentacijom sukladno uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na potporu iz ovog Javnog poziva i obrasca Zahtjeva.

Obrazac Zahtjeva dostupan je u općini Mala Subotica, Jedinstvenom upravnom odjelu, Glavna 29/A, 40321 Mala Subotica ili na web stranicama davatelja potpore, ovdje-> Zahtjev za dodjelu potpora u poljoprivredi Mala-Subotica 2016.

Potrebna dokumentacija sastoji se od:

  1. Rješenja o upisu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
  2. Obostrane preslika osobne iskaznice nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva – podnositelja zahtjeva,
  3. Potvrde Porezne uprave da je obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo u sustavu PDV-a ili prijava OPG-a u sustav PDV-a Poreznoj upravi (za OPG u sustavu PDV-a), te Potvrda o nepostojanju duga prema RH,
  4. Potvrda o dodjeli matičnog broja poljoprivrednika od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (za OPG u sustavu PDV-a),
  5. Potvrda Općine Mala Subotica o nepostojanju duga.

Javni poziv otvoren je za podnošenje prijava do iskorištenja sredstava koja su određena Proračunom, odnosno najkasnije do 23.rujna 2016.godine, što je ujedno i krajnji rok za dostavu zahtjeva.

Podnositelji zahtjeva podnose ispunjen Zahtjev sa propisanom dokumentacijom  na adresu:

   OPĆINA MALA SUBOTICA

    Glavna 29/a

   40321  Mala Subotica

 

 

 

 

 

 

 

U zatvorenim omotnicama s naznakom „ne otvaraj – javni poziv“.

 

Zahtjeve razmatra i ocjenjuje Povjerenstvo koje je imenovao načelnik Općine Mala Subotica.

Odluku o dodjeli potpore male vrijednosti u poljoprivredi za kontrolu plodnosti tla  na temelju prijedloga Povjerenstva donosi, načelnik, te će se ista dostaviti podnositelju zahtjeva. Ukoliko Povjerenstvom predloženi iznosi potpora po prihvatljivim zahtjevima premašuju ukupni iznos sredstava osiguranih u općinskom proračunu za 2016. godinu, Načelnik općine zadržava pravo predložene iznose proporcionalno smanjiti sukladno raspoloživim sredstvima.

Nepotpuni i nepravodobni zahtjevi te zahtjevi koji ne udovoljavaju kriterijima ovog javnog poziva neće se uzimati u razmatranje.

Na javni poziv ne mogu se javiti podnositelji u stečaju, postupku likvidacije (zatvaranja) i oni koji imaju nepodmirene porezne i druge obveze prema općini

Mala Subotica.

Općina Mala Subotica zadržava pravo izmjene i poništenja ovog Javnog poziva te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja.

KLASA:320-01/16-1/6

URBROJ:2109/10-02-16-04

Mala Subotica, 05.rujna 2016.godine