Temeljem čl. 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 26/10., 4/13., 6/13., 8/13. i 6/14.) i članka 9. „Programa potpora poljoprivredi Međimurske županije za razdoblje 2017. – 2020. godine” („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 1/17. i 12/17.) župan Međimurske županije objavljuje sljedeći:

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Međimurske županije u 2019. godini

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Dodjela bespovratne potpore male vrijednosti u poljoprivredi na području Međimurske županije u 2019. godini za sljedeća ulaganja u poljoprivredi:

MJERA 1. Edukacija i stručno osposobljavanje poljoprivrednika
Potpora se dodjeljuje za pohađanje tečajeva i seminara potrebnih za bavljenje određenom proizvodnjom ili uslugom na poljoprivrednom gospodarstvu, stručno osposobljavanje po posebnim programima, te zakonski obvezno stručno osposobljavanje vezano uz poljoprivrednu proizvodnju.
Potpora će se odobriti jednom članu poljoprivrednog gospodarstva u tekućoj godini.
Maksimalni iznos potpore po korisniku je do 100 % dokumentiranih troškova, a najviše do 1.000,00 kuna godišnje.

MJERA 2. Podizanje i obnova trajnih nasada
Potpora je namijenjena za podizanje i obnovu trajnih nasada za nabavu certificiranog sadnog materijala za sadnice jabuke, kruške, šljive, breskve, trešnje, lješnjaka, kupine, borovnice i nove vrste kao što su aronija, goji bobice i sl. i visokokvalitetne lozne cijepove preporučenih sorti za Podregiju Zagorje-Međimurje.
Potpora za nabavu sadnica i loznih cijepova isplaćuje se u visini do 4,00 kn/kom.
Iznos potpore po korisniku može maksimalno iznositi 15.000,00 kuna godišnje.

MJERA 3. Nabava i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče
Potpora se dodjeljuje za nabavu i postavljanje mreža za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče poljoprivrednom gospodarstvu koje je u tekućoj godini nabavilo i postavilo mrežu za zaštitu višegodišnjeg nasada od tuče.
Potpora se dodjeljuje u iznosu od 20.000,00 kn/ha godišnje, a najviše do 60.000,00 kuna godišnje.

MJERA 4. Sudjelovanje na sajmovima i izložbama
Potpora se dodjeljuje za sudjelovanje na sajmovima, izložbama i manifestacijama koje su od značaja za razvoj poljoprivredne proizvodnje, autohtonih proizvoda, očuvanje tradicije i kulturne baštine, a koja imaju za cilj promoviranje i prodaju poljoprivrednih proizvoda.
Prihvatljivi troškovi su troškovi zakupa i uređenja izložbenog prostora, troškovi transporta izložaka, kotizacije, uvrštenja u sajamski katalog, izrada promidžbenih materijala direktno vezanih uz nastup na sajmu ili izložbi za koju se traži potpora, putni troškovi i drugi opravdani troškovi koji su u neposrednoj vezi s organizacijom i sudjelovanjem na manifestacijama.
Organizatorima zajedničkog nastupa dodjeljuje se potpora u visini do 100% dokumentiranih prihvatljivih troškova, a najviše do 20.000,00 kuna u kalendarskoj godini. Jedan organizator zajedničkog nastupa može dobiti najviše dvije potpore u kalendarskoj godini.
Pojedinačnim podnosiocima zahtjeva potpora se dodjeljuje samo za jedan samostalni nastup u kalendarskoj godini i to do 100% dokumentiranih prihvatljivih troškova, odnosno najviše do 3.000,00 kuna. Ukoliko pojedinačni zahtjevi za isti događaj premašuju iznos od 10.000 kuna, dodijeljene potpore će se proporcionalno smanjiti.
Potpora se neće odobriti pojedinačnim podnosiocima za samostalni nastup, ako isti mogu sudjelovati u zajednički organiziranom nastupu na istom događanju, za koji je organizatoru zajedničkog nastupa odobrena potpora od strane županije.

MJERA 5. Programi kvalitete, stvaranje robne marke i zaštita međimurskih poljoprivrednih proizvoda
Potpora se dodjeljuje za pripremu i provedbu postupka kvalitete, za stvaranje robne marke i registraciju i zaštitu naziva pojedinog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda proizvedenog na području Međimurske županije.
Prihvatljivi troškovi su troškovi vezani uz istraživanje tržišta, provođenja analize i utvrđivanja postojeće razine kvalitete poljoprivrednih proizvoda, troškovi certifikacije pozitivne prakse u poljoprivredi, troškovi promidžbe i troškovi marketinških aktivnosti.
Potpora se dodjeljuje u iznosu 100% dokumentiranih troškova, a najviše do 5.000,00 kuna.

MJERA 6. Ekološka poljoprivreda
Potpora za ekološku poljoprivredu dodijeliti će se za troškove stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji. Potpora će se odobriti jednom članu poljoprivrednog gospodarstva u tekućoj godini koji ima zapisnik o obavljenom stručnom nadzoru i potvrdnicu o sukladnosti s propisanim temeljnim zahtjevima za ekološku proizvodnju.
Potpora se dodjeljuje u iznosu stvarnih troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji u tekućoj godini, a najviše do 5.000,00 kn ukupnih troškova u tekućoj godini.

MJERA 7. Iskorjenjivanja artritisa encefalitisa koza
Potpora će se dodijeliti poljoprivrednom gospodarstvu za subvencioniranje dijela troškova vađenja krvi kozama.
Županija će subvencionirati troškove po korisniku u maksimalnom iznosu do 50% dokumentiranih prihvatljivih troškova, a najviše do 3.000,00 kuna

 

Cjelokupan poziv kao i svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.