REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALA SUBOTICA

KLASA: 932-01/21-01/1

URBROJ: 2109/10-02-21-2

Mala Subotica, 19.02.2021. godine

J A V N I   P O Z I V

Općina Mala Subotica, Glavna 29a, Mala Subotica, OIB 60445678357, kao pravna osoba koja temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18, 32/20) upravlja komunalnom infrastrukturom na k.č. 287 k.o. Benkovec, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče s zemljištima na kojem je izvedena navedena nerazvrstana cesta o početku postupka evidentiranja komunalne infrastrukture u zemljišnu knjigu u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja komunalne infrastrukture i geodetski elaborat izvedenog stanja.

Predstavnici pravne osobe koja upravlja komunalnom infrastrukturom, odnosno jedinice lokalne samouprave, započeti  će s obilježavanjem granica zemljišta dana 22.02.2021. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenih predstavnika tvrtke Mjernik d.o.o., koji se brinu da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji prava na zemljištu koje graniči  s prethodno navedenim parcelama mogu obaviti uvid u geodetske elaborate izvedenog stanja te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 24.02.2021. godine u vijećnici Općine Mala Subotica, Glavna 29a, Mala Subotica, u vremenu od 09.00 do 10.00 sati.

Općinski načelnik Općine Mala Subotica

Valentino Škvorc, dipl.ing.geoteh.