REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALA SUBOTICA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 944-01/19-01/3

URBROJ: 2109/10-03-19-1

Mala Subotica, 08.02.2019. godine

Na temelju članka 43. Statuta Općine Mala Subotica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 12/15, 2/18) i Odluke o prodaji nekretnine k.č. 458/1 k.o. Jurčevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 16/18) općinski načelnik Općine Mala Subotica raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J

ZA PRODAJU NEKRETNINE PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

(objavljeno u listu Međimurske novine 08.02.2019.)

 

Javni natječaj, prikupljanjem pisanih ponuda, raspisuje se za prodaju nekretnine u naselju Mala Subotica k.č. 458/1, k.o. Jurčevec, posjedovni list 424, Dolac livada od 227 m2, identična sa kčbr. 461/8, zk.ul. 1708, k.o. Benkovec, put i livada od 63 čhv. Nekretnina se prodaje po sistemu “viđeno-kupljeno”.

Početni iznos kupoprodajne cijene je 15,00 kn/m2.

Natjecatelji mogu izvršiti uvid u dokumentaciju u roku za podnošenje ponuda u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mala Subotica isključivo uz prethodnu najavu na broj telefona 040/631 705.

Pravo podnošenja pisane ponude imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije. Ostale strane pravne i fizičke osobe mogu sudjelovati na javnom natječaju ako  ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.

Jamčevina u iznosu od 500,00 kuna se uplaćuje u Proračun Općine Mala Subotica uplatom na žiro račun IBAN HR1823400091825000003, model HR68 7889-OIB uplatitelja, što se smatra suglasnošću stranke za korištenje njenog OIB-a.

Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena uplaćena se jamčevina vraća u roku od 60 dana od dana konačnosti zaključka općinskog načelnika Općine Mala Subotica o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Odabranom ponuditelju se uplaćena jamčevina uračunava u kupoprodajnu cijenu. Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o kupoprodaji, uplaćena jamčevina se ne vraća.

Ponuditelji u ponudi moraju navesti:

 • ime i prezime odnosno naziv, OIB,
 • oznaku nekretnine koja je predmet javnog natječaja;
 • ponuđeni iznos kupoprodajne cijene po m2;
 • broj IBAN-a radi eventualnog povrata jamčevine.

Uz ponudu treba priložiti:

 • izvod iz sudskog registra (za pravne osobe);
 • izvod iz obrtnog registra (za obrte)
 • presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe);
 • dokaz o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta za stjecanje prava vlasništva (za strane osobe);
 • izvornik potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja što ju je izdala nadležna Porezna uprava, ne stariju od 30 dana od dana objave ovog natječaja – za pravne osobe i obrte,
 • potvrdu Općine Mala Subotica da su podmirene sve otvorene obveze ponuditelja prema Općini;
 • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine u obliku preslike naloga za plaćanje;
 • izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će, u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, sklopiti ugovor o kupoprodaji, te da u cijelosti prihvaća uvjete javnog natječaja.

Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve uvjete javnog natječaja. Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve druge uvjete javnog natječaja. U slučaju da istu najvišu kupoprodajnu cijenu ponude dva ili više ponuditelja, odmah nakon otvaranja ponuda pristupit će se usmenom javnom nadmetanju.

Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi općinski načelnik, na prijedlog Povjerenstvo za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provođenje natječaja Općine Mala Subotica. Povjerenstvo može predložiti da se ne prihvati niti jedna ponuda.

Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja dostavlja se svim sudionicima natječaja. Protiv zaključka općinskog načelnika o izboru najpovoljnijeg ponuditelja može se uložiti prigovor, putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mala Subotica, u roku od 8 dana od dana dostave zaključka. U povodu preispitivanja zaključka općinski načelnik može zaključak izmijeniti, potvrditi ili uloženi prigovor odbiti kao neosnovan. Zaključak o prigovoru je konačan.

Ugovor o kupoprodaji sklapa se u roku 30 dana od dana konačnosti zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u zakazano vrijeme, a svoj izostanak ne opravda, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora. Ako najpovoljniji ponuditelj izostanak opravda, odredit će mu se novi rok koji ne može biti duži od 30 dana. Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora ni u navedenom naknadno određenom roku, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora. Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u rokovima navedenim u ovoj točki, zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja prestaje važiti.

Rok za plaćanje kupoprodajne cijene je 8 dana od dana sklapanja ugovora. Ako kupac u ugovorenom roku ne uplati u cijelosti kupoprodajnu cijenu, ugovor se raskida, a jamčevina se ne vraća. Općina Mala Subotica može odustati od prodaje nekretnine u svako doba prije potpisivanja ugovora o kupoprodaji.

U kupoprodajnu cijenu zemljišta nisu uračunati troškovi sanacije zemljišta, troškovi eventualnog premještanja instalacija, ishođenja akta kojim se odobrava građenje, plaćanje naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište i sl., već te troškove podmiruje kupac. Porez na promet nekretnina, druge poreze i eventualne pristojbe podmiruje kupac.

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 10 dana, računajući od prvoga sljedećeg dana nakon objave obavijesti o raspisivanju javnog natječaja u listu Međimurske novine. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati. Ponude za javni natječaj i dokumentacija predaju se neposredno, odnosno preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici, na adresu: Općina Mala Subotica, Glavna 29a, 40321 Mala Subotica, uz napomenu “NE OTVARAJ – PONUDA ZA JAVNI NATJEČAJ ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE – k.č. 458/1 k.o. Jurčevec”.

Ponude će biti javno otvorene i pročitane 22. veljače 2019. godine u 17.30 sati, u vijećnici Općine Mala Subotica, Glavna 29a, Mala Subotica.  Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.

 

Općinski načelnik Općine Mala Subotica

Valentino Škvorc, dipl.ing.geoteh.