REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALA SUBOTICA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 320-01/21-01/4

URBROJ: 2109/10-02-21-1

Mala Subotica, 04.11.2021. godine

Na temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18, 42/20), članka 20. Programa potpora poljoprivredi za razdoblje od 2020. do 2021. godine Općine Mala Subotica  članka 43. Statuta Općine Mala Subotica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 12/15, 2/18, 3/20, 5/21), općinski načelnik Općine Mala Subotica dana 04.11.2021. godine, objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J

ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI U 2021. GODINI

 1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet ovog javnog natječaja je dodjela potpora poljoprivredi – bespovratnih novčanih sredstava temeljem Programa potpora poljoprivredi za razdoblje od 2020. do 2021. godine Općine Mala Subotica na koji je pribavljena suglasnost Ministarstva poljoprivrede.

Lokacija ulaganja mora biti na području Općine Mala Subotica.

Javni natječaj se objavljuje internetskoj stranici i oglasnoj ploči Općine Mala Subotica.

Općina Mala Subotica u 2021. godini dodjeljuje potpore za sljedeće mjere:

NAZIV MJEREOPIS
EDUKACIJA I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
Potpora za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi i na gospodarstvu odnosi se na pohađanje tečajeva potrebnih za bavljenje određenom proizvodnjom ili uslugom na poljoprivrednom gospodarstvu, te stručno osposobljavanje po posebnim programima, a koji se upisuju u radnu knjižicu ili su zakonski obvezni. Potpora će se odobriti jednom članu poljoprivrednog gospodarstva u tekućoj godini, koji se bavi poljoprivrednom proizvodnjom ili uslugom za koju se osposobljava, a gospodarstvo je upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i ima prebivalište na području Općine. Potpora se dodjeljuje u iznosu do 70% ukupnih troškova tečaja, a najviše 2.000,00 kuna po jednom polazniku.
NABAVA/GRAĐENJE NOVE PROIZVODNE I ZAŠTITNE OPREME
Potpora se dodjeljuje za nabavu/građenje: a. novih i/ili rekonstrukciju postojećih zatvorenih/ zaštićenih prostora za uzgoj bilja, b. sustava za navodnjavanje i gnojidbu (fertirigaciju), c. sustava za dodatno osvjetljenje i zasjenjivanje, d. sustava za poboljšanje mikroklimatskih uvjeta (reguliranje temperature, vlage, atmosfere) e. sustava za zaštitu od padalina (tuča, kiša, mraz) f. proizvodnih stolova i polica, g. pokrovne folije. Potpora se dodjeljuje u iznosu do 70 % nabavne cijene po priloženom računu odnosno najviše do 20.000,00 kn po poljoprivrednom gospodarstvu.
NABAVA VOĆNIH SADNICA, SADNICA JAGODA I LOZNIH CJEPOVA  

Potpora se dodjeljuje za nabavu certificiranih voćnih sadnica, sadnica jagoda i/ili loznih cijepova. Pravo na potporu imaju poljoprivredna gospodarstva koja su nabavljaju najmanje: – 500 sadnica jabuka, – 250 sadnica kruška, malina, kupina, ribizla, borovnica, aronija, šparoga – 150 sadnica bresaka, marelica, trešanja, višanja, šljiva, lješnjaka – 50 loznih cijepova, – 50 sadnica oraha, – 1000 sadnica jagoda. Potpora se odobrava u iznosu do 70 % nabavne cijene po priloženom računu odnosno najviše do 15.000,00 kn po poljoprivrednom gospodarstvu.
EKOLOŠKA PROIZVODNJA
Potpora za ekološku proizvodnju i ekološku preradu odobrit će se za troškove stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji u visini od 70% iznosa troškova koje je imalo poljoprivredno gospodarstvo u tekućoj godini, a najviše do 2.000,00 kuna godišnje po korisniku.
UZGOJ I DRŽANJE PČELINJIH ZAJEDNICA
Potpora za uzgoj i držanje pčelinjih zajednica odobrit će se poljoprivrednom gospodarstvu u visini od 300,00 kn po jednoj pčelinjoj zajednici.  Maksimalni broj pčelinjih zajednica koji će se subvencionirati po jednom obiteljskom gospodarstvu iznosi 80. Poljoprivredno gospodarstvo mora imati najmanje 15 pčelinjih zajednica da bi moglo ostvariti potporu. Sve pčelinje zajednice moraju biti smještene izvan građevinske zone naselja i udaljen od granice iste najmanje 100 m.
UZGOJ POVRĆA, CVIJEĆA, LJEKOVITOG I ZAČINSKOG BILJA
Potpora se dodjeljuje za povrće, cvjetne vrste, ljekovito i začinsko bilje uzgojeno u zaštićenom prostoru ili na otvorenom. Pravo na potporu ima poljoprivredno gospodarstvo koje je u tekućoj godini uzgojilo povrće osim krumpira, cvijeće, ljekovito i/ili začinsko bilje na površini od najmanje 300 m2 u zaštićenom prostoru ili 200 m2 na otvorenom prostoru. Potpora se odobrava u iznosu do najviše 10.000,00 kn po poljoprivrednom gospodarstvu.
UZGOJ GLJIVA
Potpora se dodjeljuje za uzgoj šampinjona, bukovača ili shiitake gljiva. Najmanji broj briketa s kompostom nasađenim micelijem šampinjona ili bukovače koji se nabavljaju je 300, a najmanji broj stupića supstrata ili trupaca za proizvodnju gljive shiitake koji se nabavljaju je 50. Potpora se odobrava visini do 70% troškova, ali ne više od 5.000,00 kn po jednom gospodarstvu.
BAŽDARENJE PRSKALICA
Potpora se dodjeljuje za troškova baždarenja prskalica u iznosu do 70% iznosa računa, a najviše 500,00 kn godišnje po korisniku.
PREMIJA OSIGURANJA  

Potpora premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje, plastenika i staklenika odobrit će se poljoprivrednom gospodarstvu koje ima zaključenu policu osiguranja za tekuću godinu od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, olujnih vjetrova, gubitka kvalitete plodova voća i povrća, bolesti i uginuća životinja. Svaki osiguranik sam odabire osiguravatelja, odnosno osiguravajuće društvo kod kojeg će zaključiti policu osiguranja. Potpora se odobrava u visini 25 % iznosa ukupne premije za tekuću godinu. Maksimalni iznos potpore po jednom gospodarstvu može iznositi 10.000,00 kn.
UMJETNO OSJEMENJIVANJE KRAVA I JUNICA, KRMAČA I NAZIMICA
Potpora se odobrava u visini do 100% iznosa troškova po izvršenom osjemenjivanju (ne uključujući pregone), a najviše do 10.000,00 kuna godišnje po korisniku. Uslugu osjemenjivanja vršiti će za to ovlaštena pravna osoba ili sami vlasnici nazimica i krmača koji imaju položen tečaj za umjetno osjemnjivanje nazimica i krmača.
KONTROLA PLODNOSTI TLA NA POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA
Potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima radi praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta i utvrđivanja preporuka za gnojidbu odobrava se za troškove analize tla i preporuke za gnojidbu. Analiza tla obuhvaća uzimanje uzoraka tla na terenu, laboratorijsku analizu uzorka tla i interpretaciju rezultata. Izvršitelja usluge odabiru Međimurska županija i Općina Mala Subotica. Iznos potpore iznosi 80%, od čega 40% plaća Općina Mala Subotica, a preostalih 40% plaća Međimurska županija, dokumentiranih prihvatljivih troškova. Prijavitelji svojim potpisom na prijavnici potvrđuju da će osigurati vlastiti udio sufinanciranja od 20% kn po uzorku i da ću ga uplatiti na račun izvršitelja usluge.

NABAVA STROJEVA I OPREME ZA PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU
Potpora se odobrava za nabavu strojeva i opreme za berbu, skladištenje, hlađenje, čišćenje, pakiranje, sušenje, preradu i čuvanje poljoprivrednih proizvoda u sklopu poljoprivrednog gospodarstva, te za poljoprivrednu proizvodnju. Nabavka sitnog inventara i potrošnog materijala nije prihvatljiv trošak. Potpora se odobrava u visini do 70 % dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 20.000,00 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu.


ANALIZA KONTROLE MLIJEČNOSTI


Potpora se odobrava za kontrolu proizvodnosti za krave pod kontrolom mlijeka u visini do 100% troškova, ali ne više od 5.000,00 kn po jednom gospodarstvu.

KONTROLA KVALITETE STOČNE HRANE

Potpora se odobrava za određivanje kvalitete stočne hrane kako bi se primjenom rezultata analize, kontrolom i racionalizacijom troškova postigla rentabilnija proizvodnja. Potpora se odobrava u visini do 100 % dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 5.000,00 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu.

U 2021. godini za potpore iz ovog Natječaja osigurano je 150.000,00 kuna.

OPĆI UVJETI I KRITERIJI ZA DODJELU POTPORE

Natječaju za dobivanje potpore male vrijednosti mogu pristupiti samoopskrbna obiteljska poljoprivredna gospodarstva i obiteljska poljoprivredna gospodarstva, koji imaju status fizičke osobe ili obrtnika kojem je poljoprivreda pretežita djelatnost upisana u obrtnom registru i trgovačko društvo kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)., a koja udovoljavaju sljedećim uvjetima:

 • upisana su u Upisnik OPGova ili Upisnik poljoprivrednika
 • imaju prebivalište, odnosno sjedište i bave se poljoprivrednom proizvodnjom na području Općine Mala Subotica;
 • imaju dokaz o obavljenom ulaganju za koje traže potporu;
 • lokacija ulaganja mora biti na području Općine Mala Subotica;
 • životinje moraju biti upisane u JRDŽ (Jedinstveni Registar domaćih životinja);
 • nemaju dug po osnovi poreza, prireza i doprinosa na i iz plaća koje obveze vodi nadležna Porezna uprava (ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave)
 • podmirena sva dugovanja prema Općini Mala Subotica.

Korisnik potpore, po odredbama ovog Programa je “jedan poduzetnik” – poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje ima sjedište, odnosno prebivalište kao i poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Mala Subotica. Iznimno korisnik potpore može biti i poljoprivredno gospodarstvo koje nije upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ali ima upisanu stoku u Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ). Poljoprivrednim gospodarstvom podrazumijevaju se obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), obrti, trgovačka društva, udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti. Pojmom „jedan poduzetnik“, sukladno članku 2. točki 2. Uredbe de minimis, obuhvaćeni su svi poduzetnici ukoliko su izravno ili preko jednog ili više drugih poduzetnika, međusobno povezani tako da jedan poduzetnik:

a. ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova drugog poduzetnika,

b. ima pravo imenovati ili razriješiti većinu članova upravnog ili nadzornog tijela drugog poduzetnika,

c. ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugog poduzetnika po međusobnom ugovoru sklopljenom sukladno statutu ili društvenom ugovoru tog poduzetnika,

d. koji je dioničar ili član drugog poduzetnika, po dogovoru s drugim dioničarima ili članovima tog poduzetnika, sam kontrolira većinu glasačkih prava dioničara ili članova tog poduzetnika.

Poduzetnici koji su u bilo kojem od odnosa navedenih u prethodnom stavku smatraju se “jednim poduzetnikom”.

Nakon provjere dokumentacije i stanja na terenu Povjerenstvo izrađuje listu natjecatelja za koje predlažu dodjelu potpore, te ju daje na potvrdu općinskom načelniku koji istu može potvrditi u cijelosti ili djelomično.

Potvrđena lista prosljeđuje se Jedinstvenom upravnom odjelu.

Korisnicima s potvrđene liste potpora se isplaćuje na žiro račun najkasnije do kraja godine.

S korisnicima kojima je odobrena potpora iznad 10.000,00 kuna sklapa se Ugovor o financiranju.

Razdoblje korištenja potpore je do 31.12. godine u kojoj je dodijeljena potpora.

Korisnici potpore dužni su Općini Mala Subotica dostaviti izvješće o utrošku sredstava potpore koje, između ostalog, obavezno sadrži račune i dokaze o plaćanju.

Izvješće se podnosi do 31. siječnja godine koja slijedi godini u kojoj je obavljena isplata potpore.

Ukoliko sredstva potpore iz opravdanog razloga nisu mogla u potpunosti biti utrošena u tekućoj godini, aneksom ugovora se rok za utrošak sredstava može produžiti do 31.12. sljedeće godine u kojem slučaju se pomiče i rok za izvještavanje na 31. siječnja sljedeće godine.

Zahtjev za produženje roka sa dokazima o opravdanosti istog podnosi korisnik potpore najkasnije do 15.12. godine u kojoj je odobrena potpora.

Zaključak o prihvaćanju liste natjecatelja koji zadovoljavaju uvjete za dodjelu potpore objavljuje se na internetskoj stranici Općine Mala Subotica i u Službenom glasniku Općine Mala Subotica.

Korisniku potpore dostavlja se obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis.

Sukladno članku 3. Uredbe de minimis, ukupni iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći iznos od 20.000,00 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

Sukladno članku 7. Pravilnika o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju (“Narodne novine” broj 72/17, 118/18) korisnik državne potpore mora dati davatelju državne potpore izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora, tijekom prethodne dvije i u tekućoj godini, sukladno članku 6. Uredbe de minimis.

Sukladno članku 9. Pravilnika o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju (“Narodne novine” broj 72/17, 118/18) korisnik državne potpore mora dati davatelju državne potpore izjavu da za iste prihvatljive troškove za koje mu se dodjeljuju sredstva nije primio potporu iz drugih izvora ili koji iznos sredstava za iste prihvatljive troškove je već primio iz drugih izvora.

Korisnik potpore je dužan omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore te obavljanje posjeta ulaganju/kontrole na terenu.

Ukoliko je korisnik potpore, odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju, podnositelj zahtjeva dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u Proračun Općine Mala Subotica, te će u narednih 5 godina biti isključen iz svih potpora koje dodjeljuje Općine.

POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJE:

 • ispunjen i potpisan Prijavni obrazac
 • kopija rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava;
 • kopija osobne iskaznice nositelja poljoprivrednog gospodarstva ili obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno poljoprivrednog proizvođača
 • potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva koja se sastoji od Kalkulatora – izračun ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva, Izjave o proizvodnim resursima poljoprivrednog gospodarstva i Izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva (EVPG), izdana od Ministarstva poljoprivrede – Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva nakon objave ovoga Natječaja te potpisana od nadležnog službenika
 • ako ulaganje još nije obavljeno: ponuda dobavljača opreme/izvoditelja radova/izvoditelja usluge za ulaganje koje se prijavljuje
 • ako je ulaganje već obavljeno u 2021. godini: kopija dokaza o obavljenom ulaganju za koje traže potporu: račun dobavljača, kopija izvoda bankovnog računa na kojem je vidljivo plaćanje dobavljaču odnosno drugi dokaz o plaćanju ako plaćanje nije obavljeno preko bankovnog računa;
 • potvrda o upisu životinja u JRDŽ (Jedinstveni Registar domaćih životinja);
 • potvrda Porezne uprave, ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave, kojom se dokazuje da nositelj SOPGa i OPGa, odnosno obrtnik ili trgovačko društvo nemaju dug po osnovni javnih davanja vodi Porezna uprava.

Podnositelji prijave dužni su prije dostave prijave podmiriti sve otvorene obveze prema Općini Mala Subotica. Posebna potvrda Općine o nepostojanju duga s bilo koje osnove (komunalna naknada, komunalni doprinos, grobna naknada, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, kazne komunalnog redara i ostalo) neće se izdavati već će se prilikom administrativne prijave odbaciti sve prijave čiji nositelji imaju dug prema Općini Mala Subotica s navedenih osnova.

 • VRIJEME TRAJANJA NATJEČAJA

Natječaj je otvoren od 04.11.2021. do 22.11.2021. godine.

 • PODACI O INFORMACIJAMA

Svi upiti u vezi natječaja mogu se uputiti pisanim putem na referent@opcina-mala-subotica.hr ili na telefonski broj 040/631 705 radnim danom od 07.00 do 15.00 sati.

 • NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE ZAHTJEVI PODNOSE

Zahtjev se podnosi u zatvorenoj omotnici na adresu:

Općina Mala Subotica

Glavna 29a

40321 Mala Subotica

Osim adrese dostave na omotnici u lijevom gornjem kutu moraju biti navedeni naziv podnositelja i njegova adresa, a u donjem lijevom kutu mora biti navedeno:

“PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI U 2021. GODINI – NE OTVARAJ“

U slučaju slanja prijavnice poštom, dan predaje prijavnice pošti smatra se danom predaje prijave.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

Općinski načelnik Općine Mala Subotica

Valentino Škvorc, dipl.ing.geoteh.