Na temelju članka 8. stavka 1.  Odluke o mjerama poticaja za uređenje nekretnina na području Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije”16/21), općinski načelnik Općine Mala Subotica raspisuje

J A V N I  N A T J E Č A J

ZA DODJELU POTICAJA ZA UREĐENJE NEKRETNINA NA PODRUČJU OPĆINE MALA SUBOTICA

Ovim javnim natječajem Općina Mala Subotica dodjeljuje bespovratna novčana sredstva (u daljnjem tekstu: poticaj) samcima ili obiteljima (u daljnjem tekstu: korisnicima poticaja) za 

 1. uređenje nekretnina koje su stečene kupnjom na kojima je bio stambeni objekt ili se nalazi stambeni objekt, i
 2. kupnju građevinskog zemljišta na kojem se namjerava izgraditi novi stambeni objekt, te se uređuju prava i obveze korisnika poticaja na području Općine Mala Subotica.

Udio Općine Mala Subotica iznosi maksimalno 80% ukupne investicije, a u slučaju da je ukupni trošak investicije manji od 25.000,00 kn za kupnju nekretnine, odnosno 18.750,00 kn za gradnju, nakon podnošenja izvještaja o utrošku sredstava primatelj poticaja vratit će razmjerni dio u općinski proračun.

Poticaji se ne dodjeljuju za kupnju zemljišta u vlasništvu Općine Mala Subotica.

Za ovu mjeru u proračunu Općine Mala Subotica za 2021. godinu osigurana su ukupna sredstva od 200.000,00 kn.

I. OPĆI UVJETI I KRITERIJI ZA DODJELU POTICAJA I VISINA POTICAJA

UREĐENJE

Općina će korisnicima poticaja koji su tijekom tekuće kalendarske godine kupili nekretninu na području Općine na kojoj je izgrađen stambeni objekt kojeg namjeravaju urediti za stanovanje ili se nalazi stambeni objekt u ruševnom stanju kojeg namjeravaju ukloniti i na istoj parceli izgraditi novi stambeni objekt, dodijeliti poticaj u iznosu od 20.000,00 kuna.

Korisnik poticaja iz ovog članka mora biti upisan u zemljišnoj knjizi kao vlasnik 1/1, odnosno kada zahtjev za poticaj podnose bračni ili izvanbračni drugovi ili životni partneri, zbroj njihovih vlasničkih udjela mora iznositi 1/1. Odobrena sredstva poticaja doznačuju se na žiroračun korisnika poticaja. Korisnik može ostvariti pravo na poticaj po ovoj Odluci može se ostvariti samo jedanput. Za pojedinu nekretninu pravo na poticaj može se ostvariti samo jedanput.

Pravo na ostvarivanje ovog poticaja imaju korisnici poticaja uz uvjet da je korisnik poticaja ili supružnik/životni partner korisnika poticaja zaposlena osoba neprekinuto najmanje 2 godine do dana isteka roka za dostavu prijave na Natječaj za dodjelu poticaja, te da korisnici poticaja nemaju u vlasništvu stan, kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje, bez obzira na lokaciju. Korisnici ovog poticaja imaju obvezu da u roku od 2 godine nakon odobrenja poticaja prijave prebivalište na adresi nekretnine za koju je odobren poticaj te moraju zadržati prebivalište neprekinuto sljedećih 10 godina bez promjene.

Korisnici ovog poticaja ne smiju otuđiti nekretninu u roku od 10 godina od godine primanja poticaja.

KUPNJA

Općina će korisnicima poticaja koji su tijekom tekuće kalendarske godine na području Općine kupili građevinsko zemljište na kojem namjeravaju izgraditi novi stambeni objekt, dodijeliti poticaj u iznosu od 15.000,00 kuna. Korisnik poticaja iz ovog članka mora biti upisan u zemljišnoj knjizi kao vlasnik 1/1, odnosno kada zahtjev za poticaj podnose supružnici ili životni partneri, zbroj njihovih vlasničkih udjela mora iznositi 1/1. Odobrena sredstva poticaja doznačuju se na račun korisnika poticaja. Korisnik može ostvariti pravo na ovaj poticaj samo jedanput. Za pojedinu nekretninu pravo na ovaj poticaj može se ostvariti samo jedanput.

Pravo na ostvarivanje ovog poticaja imaju korisnici poticaja uz uvjet da je korisnik poticaja ili supružnik korisnika poticaja zaposlena osoba neprekinuto najmanje 2 godine do dana isteka roka za dostavu prijave na Natječaj za dodjelu ovog poticaja, te da korisnici poticaja nemaju u vlasništvu stan, kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje, bez obzira na lokaciju. Korisnici ovog poticaja imaju obvezu da u roku od dvije godine nakon odobrenja poticaja ishode akt o građenju i započnu građenje, a najviše 7 godina nakon odobrenja poticaja završe stambeni objekt i svi članovi uže obitelji (supružnik/životni partner i djeca) korisnika poticaja moraju prijaviti prebivalište neprekidno sljedećih 10 godina bez promjene.

BODOVANJE PRIJAVA

Pravodobne i uredne prijave boduju se na sljedeći način:

 1. prema broju članova obiteljskog kućanstva navedenih u prijavi podnositelj prijave ostvaruje za sebe 10 bodova, a za svakog sljedećeg punoljetnog člana 5 bodova.
 2. podnositelj zahtjeva koji je roditelj djece predškolske dobi ili djece koja se redovito školuju, a navedena su u prijavi ostvaruje dodatnih 5 bodova.
 3. prema invaliditetu podnositelja prijave ili člana njegovog obiteljskog kućanstva navedenog u prijavi, ovisno o utvrđenom stupnju invaliditeta, za svaku osobu s utvrđenim invaliditetom pripada:

3.1. 20% do 50% invaliditeta – 5 bodova

3.2. 60% do 90% invaliditeta – 10 bodova

3.3. 100% invaliditeta – 15 bodova

 • samohrani roditelj djece čiji je drugi roditelj umro, nestao je ili je nepoznat ostvaruje dodatnih 5 bodova
 • prema godinama zaposlenja podnositelja zahtjeva, odnosno njegovog supružnika/životnog partnera:

5.1. od 1 do 5 godina – 5 bodova

5.2. od 5 do 10 godina – 10 bodova

5.3. od 10 naviše – 15 bodova

U ovoj točci boduje se podnositelj zahtjeva ili njegov supružnik/životni partner koji ima duži staž zaposlenja.

Ukoliko 2 ili više podnositelja zahtjeva ostvare ukupno jednak broj bodova prednost ima podnositelj zahtjeva čija je prijava prije zaprimljena u Jedinstvenom upravnom odjelu.

Korisnici poticaja dužni su u svakom trenutku na poziv Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mala Subotica dostaviti dokaze iz članaka 4., 7. i 10. stavka 2. Odluke o mjerama poticaja za uređenje nekretnina na području Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 16/10), u roku od 8 dana od primitka pisanog poziva. Ukoliko se utvrdi da je podnositelj ostvario potporu na temelju neistinite dokumentacije, ukoliko nije dostavio zatražene dokaze ili se utvrdi da je već primio potporu za istu namjenu iz drugih izvora, dobivena sredstva mora vratiti u proračun Općine Mala Subotica u roku od 15 dana od dana poziva Općine Mala Subotica te će biti isključen iz svih općinskih potpora sljedećih 5 godina.

II. POPIS DOKUMENTACIJE KOJU TREBA DOSTAVITI

Za sudjelovanje u natječaju treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA SVE PRIJAVITELJE:

 • prijavni obrazac koji čini sastavni dio ovog javnog natječaja
 • preslika kupoprodajnog ugovora koji je ovjeren kod javnog bilježnika i prijavljen kod nadležne Porezne uprave,
 • zemljišno-knjižni izvadak za kupljenu nekretninu, ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja ovog javnog natječaja,
 • preslika katastarskog plana za kupljenu nekretninu, ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja ovog javnog natječaja,
 • izjava da korisnici poticaja nemaju stan, kuću ili kuću za odmor pogodnu za stanovanje, ovjerenu kod javnog bilježnika (obrazac izjave nalazi se u prilogu ovog javnog natječaja)
 • potvrda HZMO kojom se dokazuje da je korisnik poticaja ili supružnik ili životni partner korisnika poticaja zaposlena osoba najmanje 2 godine do dana isteka roka za dostavu prijave na ovaj javni natječaj,
 • izjava o broju članova kućanstva koji će živjeti na nekretnini za koju se traži poticaj (obrazac izjave nalazi se u prilogu ovog javnog natječaja) koja sadrži preslike osobnih iskaznica članova kućanstva ili potvrde o prebivalištu
 • podatke o bankovnu računu korisnika poticaja (dio prijavnog obrasca)

DOKUMENTACIJA ZA DODATNE BODOVE, AKO JE PRIMJENJIVO:

 • kopija rješenja HZMO kojim se dokazuje stupanj invaliditeta
 • za samohrane roditelje preslika rješenja/odluke suda o razvodu braka u kojem se navodi da će zajednička djeca stanovati sa podnositeljem zahtjeva

III. NAZIV TIJELA KOME SE PRIJAVE PODNOSE

Prijave se podnose preporučeno poštom ili osobnom dostavom na adresu: Općina Mala Subotica, Glavna 29a, 40321 Mala Subotica sa napomenom na omotnici: NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POTICAJA ZA UREĐENJE NEKRETNINA.

IV. ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA

Rok za dostavu prijava je 25.11.2021. godine. U slučaju slanja prijavnice poštom, dan predaje prijavnice pošti smatra se danom predaje prijave.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće razmatrati.

V. ROK U KOJEM ĆE BITI OBJAVLJENI REZULTATI NATJEČAJA

Rezultati natječaja bit će objavljeni u roku od 20 dana od dana isteka roka za dostavu prijava. Rezultati će biti objavljeni na https://opcina-mala-subotica.hr/.

Nakon donošenja Odluke o dodjeli poticaja, korisnik poticaja i Općina zaključuju ugovor koji najmanje sadrži podatke o ugovornim stranama,podatke o nekretnini,iznos poticaja,prava i obveze ugovornih strana,način vraćanja poticaja u slučaju nepoštivanja ugovornih obveza te ostale kriterije, prava i obveze ugovornih strana.U ugovoru su sadrže i odredbe o obvezi dostave izvješća o korištenju poticaja u obliku računa, potvrde o plaćanju računa i/ili isplati kupoprodajne cijene u roku od najviše godinu dana od dana uplate poticaja na račun korisnika.