U tijeku je izrada Programa gospodarenja šumama šumoposjednika za gospodarsku jedinicu Međimurske dravske šume. Prilikom izrade programa izvodit će se terenski radovi na izmjeri privatnih šuma na području Međimurske županije i to na području Grada čakovca, Grada Preloga, te Općina Nedelišće, Mala Subotica, Orehovica, Strahoninec, odnosno sljedećih katastarskih općina – više u nastavku.


Katastarske općine:

Benkovec, Cirkovljan, čakovec, čehovec, črečan, Držimurec, Gornji Hrašćan, Gornji Pustakovec, Gornji Vidovec, Ivanovec, Jurčevec, Kuršanec, Macinec, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Palovec, Podbrest, Prelog, Pretetinec, Savska Ves, Strahoninec, Strelec, Šandorovec, Štefanec, Totovec, Trnovec, Vularija, Pušćine.

Terenske radove izmjere šuma izvode djelatnici Hrvatskih šuma d.o.o., Uprave šuma podružnica Koprivnica, Odjela za uređivanje šuma s pomoćnim radnicima. Povodom izrade prorgama gospodarenja šumama šumoposjednika bit će organizirane i dvije javne rasprave, gdje će se zainteresirani upoznati s gospodarenjem u šumama šumoposjednika.