DJEČJI VRTIĆ “POTOČNICA”
MALA SUBOTICA
GLAVNA 55 A
KLASA: 601-01/15-01-01
UR.BROJ: 2109-93/15-56
Mala Subotica, 14.09.2015.
Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Potočnica” Mala Subotica je na 20. sjednici održanoj dana 09.09.2015. godine temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i čl 29. Statuta Dječjeg vrtića “Potočnica” Mala Subotica donijelo

O D L U K U
O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ODGOJITELJA

1. ODGOJITELJ – 2 izvršitelja M/Ž – RAD NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME DO 30.06.2016. godine

UVJETI: – prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih radnika, te vrsti stručne spreme ostalih radnika u dječjem vrtiću (NN br 133/97.).

Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložiti:

životopis,
dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
dokaz o hrvatskom državljanstvu.
uvjerenje od nadležnog suda,o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti, u zatvorenoj omotnici, u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu:

Dječji vrtić “Potočnica” Glavna 55 A 40321 Mala Subotica – za natječaj.

PREDSJEDNICA UV:
Branka Branilović Brnadić