Na protekloj 2.sjednici Općinskog vijeća Općine Mala Subotica načelnik Vladimir Domjanić, u svom izvješću o događanjima u Općini, izvijestio je vijećnike o tijeku radova na kanalizaciji u Ulici A.Stepinca u Maloj Subotici, na nadstrešnici mrtvačnice groblja Palovec, o provedenoj javnoj nabavi za adaptaciju Društvenog doma Držimurec-Strelec, o asfaltiranju ceste i izvedbi pješačke staze u Ulici A.Stepinca u Maloj Subotici, o ugovorenoj izradi projektne dokumentacije, o uređenju javnih površina, o podmetnutim požarima u Držimurcu i dr..

 

Tijekom Aktualnog sata raspravljalo se o iznosu koncesije za eksploataciju šljunka sa šljunčare u Držimurcu, o lošoj izvedbi proširenja ceste u Palovcu, o nedolasku župana i njegovih zamjenika na svečanu sjednicu, o panjevima na groblju Palovec, o općinskoj web stranici, o svečanoj sjednici i domjenku nakon nje, o uređenju nasada kod Općine uoči Dana Općine te o sudjelovanju Općine u projektu prekogranične suradnje.

Na samoj sjednici vijećnik Miran Pintarić dao je svečanu prisegu te je izabran za 2.potpredsjednika Općinskog vijeća, donesena je Odluka o Izmjenama i dopunama Statuta Općine, Odluka o prihvaćanju Sporazuma o podjeli imovine Općine i Grada čakovca,  Odluke o visini naknada načelnika, zamjenika načelnika i predsjednice Općinskog vijeća, Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine, imenovani su članovi Uprave groblja Podbrest-Sveti Križ i Stožera za zaštitu i spašavanje, izabrani su članovi komisija i odbora koji djeluju u sklopu Općinskog vijeća, doneseni su kratkoročni i srednjoročni planovi davanja koncesija, donesen je prijedlog o imenovanju suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu te su imenovani članovi stručnog povjerenstva za dodjelu koncesija.

 Detalji sa sjednice mogu se vidjeti u IZVODU IZ ZAPISNIKA.

 

 

 

Detalji sa sjednice mogu se vidjeti ovdje.