Temeljem Odluke općinskog načelnika Općine Mala Subotica o prodaji službenog vozila klasa: 406-03/16-01/1, urbroj: 2109/10-02-16-4 od 07.11.2016. godine, Povjerenstvo za prodaju službenog vozila objavljuje

P O Z I V NA JAVNU LICITACIJU

I.

1. Određuje se prodaja službenog vozila – osobnog automobila u vlasništvu Općine Mala Subotica. Prodaja će se provesti na javnoj licitaciji koja će se održati u općinskoj vijećnici Općine Mala Subotica, Glavna 29a, Mala Subotica, dana 30. siječnja 2017. godine (ponedjeljak) u 09.00 sati.

2. Podaci o vozilu
Vrsta vozila: motorno vozilo za prijevoz tereta čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 t
Marka i tip : Peugeot Partner
Model vozila: 1.9 D
Boja vozila: crvena
Broj šasije: VF35CD9BD60111968
Oblik karoserije: zatvoreni
Broj osovina: 1
Vrsta motora: diesel
Snaga motora u Kw: 51
Radni obujam motora u cm3: 1905
U prometu od 1998. godine, neregistriran.
Početna cijena utvrđuje se u iznosu 2.354,14 kuna (slovima: dvijetisućetristopedesetčetirikune i četrnaestlipa), a temelji se na knjigovodstvenoj vrijednosti vozila umanjenoj za 20%.
Nakon utvrđene početne cijene, natjecatelji ne mogu stavljati manju ponudu od 50,00 kuna na početnu cijenu, odnosno najvišu ponuđenu cijenu.
Jamčevina za sudjelovanje u licitaciji iznosi 500,00 kuna (petsto kuna), a ponuditelji su je dužni uplatiti najkasnije prije same licitacije u blagajnu Općine Mala Subotica, o čemu dobivaju potvrdu.
Ponuditelji mogu razgledati vozilo na u vremenu od 07.00 do 15.00 sati svaki radni dan koji prethodi licitaciji, a na dan licitacije od 07.00 do 08.30 sati.

3.Kriterij prodaje
Najviša ponuđena cijena na javnom nadmetanju je kupoprodajna cijena.
Prodaja će se provesti po načelu “viđeno-kupljeno“.

4.Obveza kupca
Kupoprodajnu cijenu kupac je obvezan platiti najkasnije u roku od 7 dana od dana održavanja licitacije, nakon čega će uz predočenje dokaza o uplati Općina Mala Subotica s njim zaključiti ugovor o kupoprodaji.
U slučaju odustanka od kupoprodaje kupac gubi pravo na povrat jamčevine, a ugovor će se sklopiti sa ponuđačem čija je ponuđena cijena sljedeća po visini.

II.

Po provedenom postupku povjerenstvo dostavlja općinskom načelniku zapisnik o održanoj javnoj licitaciji s prijedlogom za sklapanje kupoprodajnog ugovora s ponuditeljem koji je ponudio najvišu cijenu.

III.

Ovaj poziv objavljuje se na oglasnoj ploči i web stranici Općine Mala Subotica te će se oglasiti na radio stanici Studio M.

Klasa: 406-03/16-01/1
Urbroj: 2109/10-03-17-7
Mala Subotica, 23.01.2017. godine

Povjerenstvo:
1. Franjo Janković
2. Ljiljana Cerovečki
3. Mirjana Sečan