IZVOD  IZ  ZAPISNIKA

 s 32. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MALA SUBOTICA održane dana 19. travnja 2017. godine u 18,30 sati u prostoriji Općinskog vijeća, Glavna 29a, Mala Subotica

 

NAZOČNI VIJEĆNICI:

Danica Glad, Vladimir Goričanec, Vesna Halić, Dejan Horvat, Josip Horvat, Ivan Marčec, Ivana Mikac Dodlek, Jadranka Sermek

 

IZOČNI VIJEĆNICI:

Biljana Bedić, Mladen Križaić, Vladimir Mihalic, Miran Pintarić, Josip Šegović, Valentin Šipuš

 

OSTALI NAZOČNI:

Vladimir Domjanić, načelnik

Ljiljana Cerovečki, računovotkinja

Blaženka Krčmar, tajnica

Mirjana Sečan, referent za opće i upravne poslove

Nikola Štampar, vijećnik Skupštine Međimurske županije

Bojana Španiček Kanoti, Vlasta Vugrinec, predstavnice javnih medija

 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad pozdravlja sve nazočne i prepušta riječ načelniku Vladimiru Domjaniću, kako bi podnio izvješće o aktivnostima u Općini od prethodne sjednice. Načelnik Vladimir Domjanić također pozdravlja sve nazočne i iznosi: Najprije o investicijama koje su u tijeku. Na parkiralištu kod župne crkve danas su povučene linije za parkirna mjesta i ostalo. Treba još postaviti prometne znakove i onda bi ta investicija bila gotova.

Kod adaptacije mrtvačnice i dogradnje nadstrešnice na groblju Benkovec-Jurčevec, radovi bi trebali uglavnom biti gotovi kroz desetak dana.

Započeli smo i radove na uređenju glavnog trga. Maknute su barake i benzinska pumpa. Izvoditelj radova tvrtka Tegra d.o.o. postavila je svoje kontejnere i izvodit će radove u sljedeća tri mjeseca. Bilo je dogovoreno da bi radovi najranije bili gotovi do Dana Općine odnosno 2.srpnja ove godine, no, ja malo sumnjam u to jer je to zahtjevan posao s puno detalja. Ugovorili smo i nadzor, a građevinska dozvola,  ostala dokumentacija i imovinskopravni odnosi su riješeni.

U sljedećih mjesec dana rješavat ćemo još nekoliko manjih investicija, planiranih Proračunom.

Danas smo prijavili projekt Rekonstrukcije i dogradnje Dječjeg vrtića Potočnica na Mjeru 7.4.1. Mislim da je sva dokumentacija odrađena kako treba i da smo ispunili sve potrebne zahtjeve. U tome nam je pomogla REDEA. Nadamo se povoljnom ishodu i da ćemo na jesen krenuti s tom investicijom. Očekujemo 100 %-tno financiranje, 85 % od Europske unije, a 15 % od Države.

 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad otvara AKTUALNI SAT:

 

 • Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad: Imam pitanje za Načelnika. Dokle se došlo s izgradnjom infrastrukture u ostalim ulicama novog naselja Gornje Trate u Maloj Subotici, obzirom da postoji interes za izgradnju kuća i u tom dijelu naselja, i postoji li mogućnost da se i tamo počne s gradnjom?

Načelnik Vladimir Domjanić: Kao što znate, na početku kad smo to dogovarali, rekli smo da će se vlasnicima koji misle graditi u prve tri godine dodijeliti parcele u Ulici Zorana Šegovića, a da ćemo ostalu infrastrukturu nastojati riješiti u roku tri godine. Tako je u Ulici Zorana Šegovića dodijeljeno desetak parcela. Za sada, od infrastrukture, povučena je struja, povučeni su glavni vodovi plinske instalacije, a gotovi su projekti za oborinsku kanalizaciju i ceste. Graditi se može početi jer će do jeseni biti moguće priključenje gotovo svih gradilišta na struju, ali na vodu ne, u ostalim ulicama. Nastojat ćemo i razgovore vodimo u tom smjeru, da se čim prije stvore uvjeti za priključenje na vodu. Moguće da će voda biti spremna dogodine u proljeće. Što se tiče cesta i oborinske kanalizacije, Općina u ovom trenutku nema novaca za to, ali za sljedeći raspis Mjere 7.4.1. išlo bi se s kandidiranjem za asfaltiranje i izgradnju oborinske kanalizacije. Imamo spreman i projekt za javnu rasvjetu ali čeka se raspisivanje natječaja, vjerojatno Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kako bi na taj način osigurali veći dio sredstava.

 • Vijećnik Ivan Marčec: Imam dva pitanja vezana za uređenje središnjeg trga. Prije dvije godine raspravljali smo o spomeniku ispred Doma kulture. Hoće li taj spomenik ostati tako ili će se seliti s te lokacije ili će se napraviti drugi? Drugo pitanje, je li prilikom micanja benzinske pumpe maknut i rezervoar?

Načelnik Vladimir Domjanić: U planu je da se spomenici ne sele, nego da se postojeći spomenik spusti odnosno da se postolje makne i borac spusti na tlo, a popis poginulih stavio bi se vodoravno. Pored bi se pripremilo postolje za spomenik poginulim braniteljima u Domovinskom ratu, za čije idejno rješenje bi se u međuvremenu raspisao natječaj. Što se tiče rezervoara, on je izvađen i maknut.

 • Vijećnik Josip Horvat: Ja se želim svima zahvaliti na suradnji u ove četiri godine. Meni je bilo jako lijepo s vama, a kako je bilo vama sa mnom, ne znam. Želim vam puno sreće na izborima, a svima ostalima želim puno sreće i zdravlja u daljnjem životu.

 

Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad zatvara aktualni sat, utvrđuje da je nazočno 8 vijećnika te da postoji kvorum. Dodaje da su izočni vijećnici ispričali svoj nedolazak na sjednicu. Otvara 32. sjednicu Općinskog vijeća te predlaže izmjenu i dopunu predloženog dnevnog reda u materijalima za sjednicu na način da točka 3. postaje točka 4. Donošenje Odluke o prodaji izgrađenog građevinskog zemljišta u romskom naselju Piškorovec, točka 4. postaje točka 3. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi-nerazvrstane ceste u naselju Piškorovec, točka 5. postaje točka 6. Informacije, a dodaje se nova točka 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju financijskog izvješća, izvješća Upravnog odbora i Zapovjedništva za 2016. godinu te financijskog plana i plana rada za 2017. i 2018. godinu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Mala Subotica. Zamjena redoslijeda dosadašnjih točaka 3. i  4. potrebna je radi toga što se dio čestica kojima se ukida javno dobro u točki 3. nalazi u točki 4. pa je potrebno najprije ukinuti javno dobro kako bi se za iste čestice mogla donijeti odluka o prodaji.

Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad  daje na prihvaćanje takav, izmijenjeni DNEVNI RED:

 

 1. Prihvaćanje zapisnika s 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
 2. Donošenje Odluke o prodaji k.č. 1356/91 k.o. Palovec
 3. Odluka o ukidanja statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste u naselju Piškorovec
 4. Donošenje Odluke o prodaji izgrađenog građevinskog zemljišta u Romskom naselju Piškorovec
 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju financijskog izvješća, izvješća Upravnog odbora i Zapovjedništva za
 6. godinu te financijskog plana i plana rada za 2017. i 2018. godinu Dobrovoljnog vatrogasnog

društva Mala Subotica

 1. Informacije
 2. a) Stanje sigurnosti za veljaču 2017. godine.

 

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

 

 

Ad 1. Usvajanje Zapisnika s 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica

 

Na Zapisnik s 31. sjednice Općinskog vijeća Mala Subotica nema primjedbi te je jednoglasno prihvaćen.

 

Ad.2.    Donošenje Odluke o prodaji nekretnine k.č. 1356/91 k.o. Palovec    

 

Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad: U materijalima za sjednicu dobili ste prijedlog Odluke. Gospodin Vladimir Debelec iz Palovca podnio je Mjesnom odboru Palovec Zahtjev za otkup dijela čestice 1356/37 k.o. Palovec, na kojoj se nalazio veterinarski punkt i dvorište. Sada je u tom objektu spremište DVD Palovec, što bi nakon prodaje dijela te čestice gospodinu Debelcu radi proširenja gruntišta i dalje ostalo njima za tu namjenu. Gospodin Debelec taj dio čestice koristi dugi niz godina i tu smo napravili parcelacijski elaborat kojeg je on sam financirao. Početna cijena bila bi 60,00 kn/m2.

Vijećnica Jadranka Sermek: Na čijem zemljištu se nalazi taj vatrogasni objekt? Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad: Na općinskom. Cijela čestica je općinska, ali nakon prodaje ostao bi općinski samo onaj dio gdje se nalazi spremište DVD Palovec.

Vijećnik Ivan Marčec: Je li ostavljen prostor za prolaz oko vatrogasnog objekta? Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad: Da, ostavljen je prostor od 1,05 metara za održavanje objekta.

 

Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine k.č. 1356/91 k.o. Palovec jednoglasno je prihvaćen.

 

 

 

Ad.3.  Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi-nerazvrstane ceste u naselju 

          Piškorovec

 

Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad: Znamo da smo izvršili Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja naselja Piškorovec zbog izgrađenosti kuća na postojećim cestama. Za te čestice trebalo bi sad ukinuti status javnog dobra koko bi one dalje mogle biti uključene u proceduru prodaje. U zemljišnim knjigama izbrisao bi se njihov sadašnji status javnog dobra.

Nitko se ne javlja za raspravu.

 

Prijedlog Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi-nerazvrstane ceste u naselju Piškorovec jednoglasno je prihvaćen.

 

 

Ad.4. Donošenje Odluke o prodaji izgrađenog građevinskog zemljišta u romskom naselju 

          Piškorovec

 

Mirjana Sečan: Općinsko vijeće već je donosilo Odluku o prodaji neizgrađenih građevinskih parcela u naselju Piškorovec po cijeni, najprije od 50 kn/m2 zatim po 40 kn/m2, s time da stanovnici Piškorovca imaju pravo na popust od 50 % pa je to onda iznosilo 25 kn/m2 odnosno sada 20 kn/m2. Znači, radi se o neizgrađenim građevinskim parcelama. Situacija koja nam se sada događa je ta da je u postupku legalizacija izgrađenih objekata u romskom naselju. Neki od vlasnika tih zgrada platili su komunalni doprinos i traže legalan priključak na niskonaponsku mrežu, a uvjet Elektre je da prilikom podnošenja zahtjeva donesu vlasnički list u kojem su upisani kao vlasnici ili suvlasnici iste. Naša općina vlasnik je većine tih parcela.

Načelnik Vladimir Domjanić: Dodao bih samo da je Država dala novce za otkup tih parcela od privatnih vlasnika i tako je Općina postala vlasnik istih.

Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad: Nismo vlasnici svih čestica. Još uvijek imamo jednu žalbu u tijeku, vlasnika Mikeca iz Turčišća. Imamo pojedine parcele čiji su vlasnici sami Romi. Imamo i slučajeve gdje, nažalost, vlasnik nije pronađen i te čestice se nisu mogle otkupiti. Otkupili su se dijelovi gdje je cesta, ali ostatak gdje su gradilišta, nije se mogao otkupiti. Tako da tu još imamo neraščišćeno vlasništvo i to bi u budućnosti mogao biti problem. No, mi ovom odlukom sada rješavamo parcele u vlasništvu Općine.

Načelnik Vladimir Domjanić: Sredstva u iznosu od 30.000 kuna, koje smo dobili od Države za otkup parcele od gospodina Mikeca, nalaze se na posebnom računu i čeka se rješenje toga.

Mirjana Sečan: Poanta ove odluke je u tome da ti ljudi steknu vlasništvo  ako su već legalizirali objekt, iako nisu platili snimku izvedenog stanja ni vodni doprinos već samo komunalni doprinos Općini. Zato je predložena ova „popularna“ cijena od jedne kune, da si ti ljudi iščiste situaciju s gruntištem i da si ishode legalne priključke. Prodaja slobodnih parcela dosta slabo ide ali barem nekakva volja postoji. Prodali smo dvadesetak parcela. Možda će ih legalni priključci, nakon kojih će im mjesečna rata iznositi 200 kuna umjesto dosadašnjih 800 kuna, potakne na drugačije postupanje. Sadašnji vlasnici priključaka struje dalje distribuiraju struju i to visoko naplaćuju.

Vijećnica Jadranka Sermek:  Koliko legalnih priključaka struje ima u Piškorovcu? Načelnik Vladimir Domjanić: Mislim da nekoliko. Želim istaknuti da se ovom odlukom rješava problematika koja je prisutna i mislim da je ova odluka dobra stvar i da idemo u tom smjeru da damo mogućnost tim ljudima da postanu vlasnici i legalno se priključe na struju, a kasnije i na vodu. Samim time poboljšali bi im se zdravstveni uvjeti življenja, što vodi normalizaciji življenja u tom naselju. Na taj način imali bi pod kontrolom gradnju, kako više ne bi bilo nelegalne gradnje već bi oni imali točno određenu parcelu koju smo im geodetski izmjerili, iskolčili i prodali. Predlažem da se na ovakav način ova odluka prihvati.

 

Prijedlog Odluke o prodaji izgrađenog građevinskog zemljišta u romskom naselju Piškorovec jednoglasno je prihvaćen.

 

 

Ad.5. Donošenje Odluke o prihvaćanju financijskih izvješća, izvješća Upravnog odbora i

         Zapovjedništva za 2016. godinu te financijskog plana i plana rada za 2017. i 2018.

         godinu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Mala Subotica

 

Načelnik Vladimir Domjanić: Na prošloj ste sjednici prihvaćali izvješća ostalih triju DVD, a obzirom da do tada DVD Mala Subotica još nije imalo godišnju skupštinu, to je danas na dnevnom redu. Nekolicina nas bila je na toj skupštini, gdje je ovo izvješće bilo detaljno prezentirano i čuli smo da DVD Mala Subotica uspješno radi pa predlažem da se takvo izvješće prihvati.

Vijećnica Jadranka Sermek: U skladu s iznesenim, molim Načelnika da prije nego ode s dužnosti odobri isplatu trećine predviđenih sredstava za vatrogasce. Načelnik Vladimir Domjanić: Može.

 

Prijedlog Odluke o prihvaćanju financijskih izvješća, izvješća Upravnog odbora i          Zapovjedništva za 2016. godinu te financijskog plana i plana rada za 2017. i 2018.           godinu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Mala Subotica jednoglasno je prihvaćen.

 

 

Ad.6. Informacije

 

Načelnik Vladimir Domjanić:  U materijalima ste dobili Izvješće policije o stanju sigurnosti za mjesec veljaču ove godine, na području naše općine.

Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad: Poštovani vijećnici, zahvaljujem vam se na uspješnom radu u ove četiri godine. Svima koji će se natjecat na izborima želim dobre rezultate. Naravno, netko će pobijedit, netko izgubiti, kako to uvijek biva, ali i poslije toga život ide dalje. Svima skupa želim puno zdravlja i ljubavi u daljnjem životu.

Načelnik Vladimir Domjanić: Dva mandata bio sam na čelu Općine. Mislim da smo dosta napravili, obzirom da je početnih godina bila velika kriza u Državi i gospodarstvu. Puno toga u Općini smo posložili i doveli u red. Obzirom da se neću dalje kandidirati za načelnika, mislim da će mog nasljednika dočekat dosta sređena situacija. Bitno je istaknuti da su svi računi podmireni i osigurani su novci za projekte koji su u tijeku i koji su planirani. Znači, moj nasljednik imat će posla s projektima koji idu dalje, a još bitnije, imat će i novce za to. U sljedećih mjesec i pol dana odradit ću još što je u mojoj nadležnosti. Htio bih istaknuti da mi je drago što smo uspjeli, možda u samom početku to nije bilo tako, ali nakon toga, u oba mandata, radili smo konstruktivno, rješavali probleme i gledali interes Općine. Tu moram zahvaliti svim vijećnicima i smatram da nije bilo politikantstva, možda malo ponekad. Volio bih da se na takav način nastavi suradnja u sljedećem sazivu Općinskog vijeća i svima koji će biti članovi Općinskog vijeća želim da u tom smislu razmišljaju i da svi skupa radimo za dobrobit ove sredine. Za to su nas ljudi izabrali i postavili i očekuju od nas da se tako i ponašamo. I mi kao ljudi sazrijevamo i vidimo da je bit svega da sami sebi izborimo što bolju i kvalitetniju sredinu, za naš život, a isto tako i za život naše djece i  budućih generacija koje će prebivati na ovim prostorima. Hvala lijepa svima na suradnji. Što se tiče naših koalicijskih partnera, mogu reći da nije bilo trzavica, nadmudrivanja ili ucjenjivanja i da smo imali jednu normalnu suradnju. Još jednom hvala lijepa i sve vas pozivamo na mali domjenak.

Vijećnica Ivana Mikac Dodlek: Imala sam prilike biti četiri godine tu. Zahvaljujem vam Načelniče što ste me pozvali i da sam mogla sudjelovati u donošenju nekih važnih odluka za Općinu. Moram priznati da je ovo bilo jedno lijepo iskustvo. Nije bilo svađa i prepucavanja, bilo je sve pozitivno. Hvala vam i puno sreće svima.

Vijećnica Vesna Halić: Ja također zahvaljujem svima na suradnji. Bilo mi je lijepo s vama raditi i sretno svima dalje.

 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad zatvara 32. sjednicu Općinskog vijeća Općine Mala Subotica.

 

Sjednica je završena u 19,15 sati. 

Zapisnik vodila:

Blaženka Krčmar