SADRŽAJ PROJEKTA

Prostor predviđen za uređenje trga lociran je na potezu sa centralnim sadržajima naselja, uz Glavnu ulicu – državnu cestu D3.
Prostor obuhvaća katastarske čestice br. 215/1 /dijelom/, 215/2 k.o. Benkovec i k.č. 394 k.o. Mala Subotica.
Sa sjeverne strane je prostor omeđen nogometnim igralištem i klupskim prostorima nogometnog kluba “Spartak“ zapadno su građevne čestice mješovite namjene, istočno se nalazi potez sa centralnim sadržajima naselja, a južno je Glavna ulica.
Istočno od Doma kulture nalazi se građevina s poslovnim i centralnim sadržajima, koje obuhvaćaju sjedište Općine Mala Subotica. U nastavku uličnog poteza prema istoku smještena je građevina sa funkcijama banke, ambulante i ljekarne.
Građevina Doma kulture rekonstruirana je 2009 godine. U sjevernom krilu smještena je multimedijalna dvorana Doma kulture, u prizemlju južnog dijela nalazi se trgovina poljoprivrednim materijalom, a na katu i u središnjem traktu nalaze se uprava Doma kulture i Udruge građana. Građevina je nekada služila kao zadružni dom.
Slobodni prostor oko prostora Doma kulture sastoji se od zelenih, parkirnih i kolno pješačkih površina, koje nisu artikulirane, što se posebno odnosi na prostor sjeverno od građevine. Južno od građevine u sklopu zelene površine nalaze se dvije skulpture – spomen obilježja II svjetskog i Domovinskog rata.
Prostor dominantno obilježavaju dva postojeća stabla: stablo lipe u centru prostora koji čine središnji i sjeverni trakt doma kulture, te stablo lipe ispred južnog dijela građevine.
Prostor također obilježavaju elementi infrastrukture, koji nisu primjereni za površine ispred javnih objekata i to: plinska mjerno-redukcijska stanica i elektroenergetski stupovi.
Na području zahvata planira sa preparcelacija postojećih katastarskih čestica, da bi se omogućilo rješenje prostora u javnoj funkciji.
Predložena građevna čestica Doma kulture, ukupne površine 5032 m2, maks. dimenzija 71,70 x 78.00 m, formira se od dijela kat. čest. 215/1, dijela kat. čest. 215/2 k.o. Benkovec i dijela k.č. 394 k.o. Mala Subotica preparcelacijom, s tim da se za planirano zapadno parkiralište i pristupnu cestu formira vlastita čestica površine 1065 m2, maks. dimenzija 23,60 x 61.60 m, od dijela k.č. 215/2 k.o. Benkovec i dijela k.č. 394 k.o9. Mala Subotica.
Ukupna površina prostora koji se uređuje iznosi 6097 m2.
Parcela Doma kulture, koja spada u zonu centralne namjene, sa sjeverne strane je omeđena nogometnim igralištem i klupskim prostorima lokalnog nogometnog kluba „Spartak“ , zapadno je planirano parkiralište i pristupna cesta, istočno se nalazi potez sa centralnim sadržajima od kojeg ju razdvaja pristupni put, a južno je Glavna ulica.
Pristup na parcelu moguć je preko pristupne ceste istočno, koja je spojena na Glavnu ulicu, te preko planirane pristupne ceste zapadno od pješačke zone.

Kolno pješačke površine okružuju područje trga: sa sjeverne građevine Doma kulture planirano je parkiralište za 40 vozila za potrebe Doma kulture i nogometnog kluba, i interno parkiralište Doma kulture sa 16 parkirnih mjesta, istočno od predmetnog prostora nalazi se pristupna prometnica za navedena parkirališta i susjednu građevinu, južno je Glavna ulica, a zapadno je planirana pristupna cesta sa parkiralištem za osobe s invaliditetom.
Za regulaciju postavljaju se barijere prometa u obliku stupića od prokroma, od kojih su neki pregibni da bi se omogućio prolaz za vatrogasna vozila.
Konceptom rješenja predviđa se glavninu površine riješiti kao pješačku površinu. Pošto taj prostor dosad nije sustavno bio uređen kao javni prostor za boravak građana, kao trg ili ulica, nema povijesnih elemenata koji bi mogli biti determinirajući pri urbanističkom ili oblikovnom projektiranju.
Postojeća dva visoka stabla se zadržavaju, te prostor dodatno obogaćuje novim zelenilom. Dodatno se primjenjuje i element vode kao vizualno estetski faktor u obliku fontane.
Južno od Doma kulture formira se pješačka površina – trg.
Prostor trga oblikuje se na način da je raščlanjen u dvije cjeline, pomoću dijagonalne trake na južnom dijelu trga.
Sjeverozapadni dio trga tvori slobodni prostor ispred multimedijalne dvorane, koji je prikladan kao mjesto okupljanja. Tim dijelom dominira postojeće stablo lipe i tvori centar prostora. Oko lipe se postavlja klupa za sjedenje. Dio trga uz Glavnu ulicu raščlanjen je poljima zelenila, koja se izmjenjuju sa popločanim površinama i obogaćen je potezom stabala manje krošnje. Na jugoistočnom dijelu trga, na mjestu ulaza u prostor trga sa drugog dijela zone centralnih sadržaja locirana je fontana formirana od kvadratičnih polja i kamenih kubusa različite visine preko kojih se prelijeva voda.
Prostor trga je od Glavne ulice odijeljen pločnikom i uskom trakom zelenila.
Dijagonalna linija od granitnih ploča, osim što razdvaja dva dijela trga različitih karaktera akcentuira pješačku liniju koja vodi od poslovne građevine sa općinskom upravom preko trga do pješačke staze zapadno od planirane intervencije.
Visokim zelenilom se nastoji naglasiti koncepcija trga. Linija stabala manjih kuglastih krošnji prati dijagonalnu liniju trga, jedino postojeće visoko stablo stvara poseban akcent. Potez stabala se sadi također uz istočnu prilaznu cestu, uz sjeverno parkiralište, te uz planiranu prometnicu zapadno od trga.
Postojeći spomenici uklapaju se u predloženo rješenje.
Trg se popločava trakama od granitne kocke, kamenim pločama, tlakovcima i velikim betonskim pločama dim. 120/40/10cm.

Parkirne površine sjeverno od Doma kulture uređuju se na način da se središnji dio asfaltira, a parkirna mjesta popločavaju eko kockama. Istočna pristupna cesta se asfaltira, a parkirna mjesta se popločavaju čvrstim, hrapavim opločnicima.
Predviđena projektantska vrijednost investicije = 4.370.000,00 kn.

slika-8 slika1 slika2 slika3 slika4 slika5 slika6 slika7 slika9 slika10 slika11 slika12