OPĆINA MALA SUBOTICA
Općinski načelnik
KLASA: 604-02/16-01/4
URBROJ: 2109/10-02-16-1

NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija

1.Pravo sudjelovanja na natječaju imaju redoviti studenti s područja općine Mala Subotica koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:
– da su državljani Republike Hrvatske
– da su u ak.god. 2016./17. studenti druge ili narednih godina studija na višim, visokim školama i
fakultetima u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu
– čiji prosjek ocjena svih do sada položenih ispita tijekom studija iznosi najmanje 3,00
– čiji roditelj/skrbnik ima prebivlište na području općine Mala Subotica najmanje 5 godina prije
objave natječaja
– čiji prosjek primanja po članu kućanstva nije veći od 3.500,00 kuna.

2. Uz pismenu molbu s kratkim životopisom potrebno je dostaviti:
– uvjerenje o redovnom upisu na studij koje sadrži podatak akademske godine ili semestra koji je
student upisao
– potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena svih položenih ispita tijekom studija
– presliku osobne iskaznice
– izjavu da kandidat ne prima niti jednu drugu stipendiju
– izjavu o članovima kućanstva (ime i prezime, srodstvo)
– potvrdu škole ili fakulteta o školovanju užeg člana obitelji
– presliku rješenja Porezne uprave o razrezanom porezu na dohodak svih punoljetnih članova
kućanstva za prethodnu godinu po svim osnovama (uključujući i preslike rješenja Porezne uprave u
inozemstvu za tamo ostvarene dohotke)
– potvrdu poslodavca o prosjeku plaća za prethodno tromjesečje, za sve članove kućanstva
koji su u radnom odnosu
– potvrdu o dodatnim prihodima u tekućoj godini za članove kućanstva koji ih ostvaruju
– potvrdu o mirovini ili odrezak o isplati tuzemne/inozemne mirovine za članove kućanstva
koji je primaju
– potvrdu Ureda za obranu za roditelje/skrbnike hrvatske branitelje koji su u Domovinskom ratu
sudjelovali najmanje 90 dana
– potvrdu Zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti odnosno rješenje o pravu na novčanu naknadu
za nezaposlene roditelje/skrbnike
– potvrdu Centra za socijalnu skrb za roditelje/skrbnike korisnike stalne novčane pomoći
– izjavu kandidata ukoliko je dijete bez jednog ili oba roditelja, ili dijete samohrane majke ili oca.

Uz natječajnu dokumentaciju na stranom jeziku potrebno je priložiti prijevod iste na hrvatski jezik.
Prijevod natječajne dokumentacije može izvršiti kandidat uz vlastoručno potpisanu izjavu na kraju
prijevoda kojom izjavljuje da je prevedeni tekst autentičan originalu.

3. Pravilnik o stipendiranju studenata dostupan je na: novi-pravilnik-o-stipendiranju-studenata
4. Molbe za dodjelu stipendija podnose se u roku 15 dana od dana objave natječaja u lokalnom tjedniku i službenoj web stranici na adresu: Općina Mala Subotica, Glavna 29 A, 40321 Mala Subotica, s naznakom “Natječaj za stipendije-NE OTVARATI“.
5. O rezultatima natječaja podnositelji molbi biti će obaviješteni u roku 15 dana od dana obavljenog izbora.