• Na temelju članka 8. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Mala Subotica (KLASA:402-01/16-01/1,URBROJ:2109/10-03-16-01)od 06.04.2016.godine, Općinski načelnik općine Mala Subotica objavljuje

  JAVNI NATJEČAJ
  za financiranje javnih potreba Općine Mala Subotica iz Proračuna Općine Mala Subotica za 2016.

 • 1. PREDMET NATJEČAJA

  Općina Mala Subotica poziva sve udruge s područja Općine Mala Subotica da se prijave za financiranje programa i projekata iz Proračuna za 2016.godine.
  Sukladno članku 4. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Mala Subotica, Udruge mogu prijaviti program ili projekt za financiranje iz Proračuna Općine Mala Subotica.

  2. VRSTA I VISINA FINANCIJSKE POTPORE

  Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 310.000,00 kuna.
  Najmanji iznos financijskih sredstava koje se mogu prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.500,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 30.000,00 kuna.

  3. PRIJAVA NA NATJEČAJ

  3.1 Na Natječaj se mogu prijaviti sve udruge s područja Općine Mala Subotica, kada su one, u skladu s uvjetima natječaja prihvatljivi prijavitelji.
  3.2 Natječaj se ne odnosi na:
  – financiranje javnih potreba Općine Mala Subotica za programe ili projekte iz Proračuna Općine Mala Subotica za 2016.godinu.
  4. UVJETI ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ

  Uvjeti natječaja :

  • da imaju registrirano sjedište djelovanja u Republici Hrvatskoj i da su upisani u odgovarajući Registar,
  • da su registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (organizacije civilnoga društva ili neprofitne organizacije) ili organizirani u građansku inicijativu,
  • da svojim programima i svojim djelovanjem promiču vrijednosti ustavnog poretka Republike Hrvatske te provode djelatnosti usmjerene općem / javnom dobru, potrebama zajednice i postizanju održivog razvoja, da njihov program / projekt / inicijativa koji prijave na javni poziv / natječaj Općine Mala Subotica budu ocijenjeni kao značajni (kvalitetni, inovativni i korisni) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Općine Mala Subotica.

  5. SADRŽAJ PRIJAVE I DOKUMENTACIJA KOJU PRIJAVITELJ MORA PRILOŽITI UZ PRIJAVU

  5.1 Prijava na Natječaj sadržava:
  • da je poslana u propisanom roku,
  • da su prijavitelji (partner/i) upisani u odgovarajući matični registar, što se dokazuje Izvatkom iz registra koji ne može biti stariji od godine dana od datuma prijave na natječaj (Registar udruga, Zakladna odnosno fundacijska knjiga, Sudski registar) da su prijavitelji (partner/i), ako su udruge, upisani u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija (da imaju RNO broj),
  • da su prijavitelji (partner/i) održavali redovite sastanke tijela, što se dokazuje zapisnikom sa posljednje održane sjednice,
  • da prijavitelji (partner/i) imaju osobni identifikacijski broj, što se dokazuje potvrdom o OIB-u,
  • da su prijavitelji (partner/i) pravodobno i u cijelosti ispunili ugovorne obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, neovisno o tome tko je financirao njihovu provedbu, što se dokazuje Izjavom ovlaštene osobe za zastupanje koju daje pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću,
  • da prijavitelji (partner/i) vode uredno i transparentno financijsko poslovanje, sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i da su na vrijeme predali sva potrebna izvješća (podaci dostupni Općini Mala Subotica putem uvida u Registar neprofitnih organizacija),
  • da prijavitelj aktivno djeluje u relevantnom području onoliko vremena koliko je to propisano natječajem,
  • da je prijava poslana na propisanim obrascima,
  • da je prijava ispunjena putem računala te poslana u papirnatom i elektroničkom obliku, sukladno uputama za prijavu.

  5.2 Zaprimljeni prijedlozi programa/projekata sa svom pratećom dokumentacijom neće se vraćati.

  6. NAČIN PRIJAVE

  Prijava programa/projekta mora sadržavati svu dokumentaciju koja je navedena u točki 5.1. ovoga natječaja.
  Udruge svoje programe/projekte moraju prijaviti na propisanim obrascima, ispunjenima na pisaćem stroju ili na računalu, prema na njima istaknutim uputama i sukladno Uputama za prijavitelje na javni natječaj koje su sastavni dio natječajne dokumentacije.

  Udruga mora u obrascima odgovoriti na sva pitanja i upisati sve tražene podatke.
  Obrasci za prijavu na natječaj i cjelokupna natječajna dokumentacija dostupni su na internetskoj stranici Općine Mala Subotica www.opcina-mala-subotica.hr
  7. ROK PODNOŠENJA PRIJAVE

  Rok za podnošenje prijava na Natječaj je 30 dana od dana objave Natječaja, zaključno sa

  08. kolovoz 2016.godine.

  8. MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE

  Prijavu na Natječaj treba dostaviti u zatvorenoj omotnici, s naznakom
  “NE OTVARAJ – ZA JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA S PODRUČJA OPĆINE MALA SUBOTICA za 2016.godinu, na adresu:
  OPĆINA MALA SUBOTICA, Glavna 29/a, 40321 Mala Subotica
  – Povjerenstvo za provedbu natječaja –

  Prijave na Natječaj sa dokumentacijom treba dostaviti preporučeno poštom na navedenu adresu ili u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mala Subotica.
  9. PROGRAM I PROJEKT KOJI SE NEĆE RAZMATRATI

  Neće biti razmatran program i projekt kada je prijava na Natječaj:

  • dostavljena nakon isteka roka za podnošenje prijava;
  • ne zadovoljava uvjete Natječaja iz točke 4. ovoga natječaja;
  • prijavljena na način suprotan točki 6. ovoga natječaja.

  Popis udruga čije prijave ne ispunjavaju propisane uvjete natječaja biti će objavljen na web stranici Općine Mala Subotica.
  Udruge mogu u roku od osam dana od objavljivanja popisa podnijeti prigovor Općinskom načelniku.

  10. MJERILA ZA OCJENJIVANJE I NAČIN PROCJENE PROGRAMA/PROJEKATA

  Kriteriji za odabir programa i projekata prijavljenih na Natječaj su:
  – procjena usklađenosti ciljeva programa/projekta s ciljevima i prioritetnim područjima strateških dokumenata razvoja sektora u kojem se projekt provodi;
  – kvaliteta i sadržajna inovativnost prijavljenog programa i projekta;
  – kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjesi i iskustvo u provođenju programa i projekta udruge;
  – neposredna društvena korist za lokalnu zajednicu;
  – financijska, organizacijska i stručna sposobnost za provedbu programa i projekta;
  – realan odnos troškova i očekivanih rezultata programa/projekta;
  – procjena proračuna programa i projekta;
  – održivost programa i projekta,
  – referencije u provođenju programa i projekata financiranih iz EU fondova.

  Program i projekt procjenjuje Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata prema kriterijama vrednovanja prijedloga programa, manifestacija i građanskih incijativa za zadovoljenje javnih potreba Općine Mala Subotica.
  Ako dvije ili više udruga za prijavljeni program i projekt ostvare jednak broj bodova, prednost u ostvarivanju financijske potpore imaju udruge koje su prethodno uspješno realizirale programe i projekte Europske unije, odnosno koristile financijsku potporu iz proračuna Europske unije ili državnog proračuna.

  11. NAČIN OBJAVE REZULTATA NATJEČAJA I PRAVO PRIGOVORA

  Prijedlog odluke o odobravanju/neodobravanju financijskih sredstava za pojedino prioritetno područje objavljuje Jedinstveni upravni odjel u roku osam dana od dana donošenja na web stranici Općine Mala Subotica.
  Na prijedlog odluke o odobravanju/neodobravanju financijskih sredstava udruge imaju pravo prigovora. Prigovor se može podnijeti samo zbog povrede postupka odobravanja financijskih sredstava utvrđeno Pravilnikom.
  Konačnu odluku o odobravanju/neodobravanju financijskih sredstava donosi Općinski načelnik. Konačan popis udruga kojima su odobrena financijska sredstva i popis udruga kojima nisu odobrena financijska sredstva objavljuje Jedinstveni upravni odjel na internetskoj stranici Općine Mala Subotica u roku osam dana od dana donošenja odluke o odobravanju/neodobravanju financijskih sredstava.

  12. POTPISIVANJE UGOVORA O FINANCIRANJU
  Sa udrugom kojoj je odobrena financijska potpora Općine Mala Subotica će potpisati ugovor o financiranju programa/projekta najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke o financiranju.
  Financijska sredstva će biti doznačena u roku i na način određen ugovorom o financiranju programa/projekta.

  13. OBAVIJEST O OBJAVI NATJEČAJA

  Ovaj natječaj je objavljen 07.srpnja 2016. na web stranici Općine Mala Subotica
  ( www.opcina-mala-subotica.hr) i na oglasnoj ploči Općine Mala Subotica, Glavna 29/a.

                              Prijavni obrazac 2016 udruge            B2 obrazac proračuna 2016