REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/15-01/12
URBROJ:2109/10-01-15-01
Mala Subotica, 22.12.2015.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 12/15) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 12/15),

SAZIVAM

24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Mala Subotica dana 29.12.2015.godine (utorak)
s početkom u 18:00 sati u prostoriji Općinskog vijeća Općine Mala Subotica, Glavna 29/A.

DNEVNI RED :

1. Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
2.Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mala Subotica za 2015.godinu

3.Prijedlog Plana razvojnih programa investicija i kapitalne donacije za razdoblje
od 2016 – 2018. godine
4.Prijedlog Izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini
Mala Subotica za 2015. godinu
5.Prijedlog Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini
Mala Subotica za 2015. godinu
6.Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih
usluga građana i kućanstva u 2015. godini

7.Usvajanje analize zaštite i spašavanja za općinu Mala Subotica u 2015.godini
8.Prijedlog smjernica zaštite i spašavanja za 2016. godinu
9.Prethodna suglasnost za promjenu cijene javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada

Molim da se sjednici obavezno odazovete.

PREDSJEDNICA :
Općinskog vijeća:

Danica Glad