REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA:350-02/15-01/3
URBROJ:2109/10-03-15-60
Mala Subotica, 3.rujna 2015

Temeljem članaka 104. Zakona o prostornom uređenju (”Narodne novine” br. 153/13) Općina Mala Subotica objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mala Subotica
(”Službeni glasnik Međimurske županije” broj 3/05., 13/07.,13/13.)

Ponovna javna rasprava trajati će 8 dana, u vremenu od 14. do 21. rujna 2015. godine
Javno izlaganje o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Mala Subotica održati će se 15. rujna 2015. (utorak) u 19:00 sati u prostorijama Općine
Mala Subotica, Glavna 29/A, Mala Subotica.

Poziva se javnost – sudionici u ponovnoj javnoj raspravi, da temeljem izlaganja i uvida u izloženi materijal koji se može vidjeti radnim danom od 08,00 do 13,00 sati u prostorijama Općine Mala Subotica (Glavna 29/A, 40321 Mala Subotica), prijedloge i primjedbe na Prijedlog Plana, osim na javnom izlaganju, bilo upisom u knjigu javnog uvida ili u pisanom obliku, dostave najkasnije do 21. rujna 2015. na adresu Općine Mala Subotica.

Novi prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u svezi s izmjenama povodom prihvaćenih primjedbi iznesenih u prvoj javnoj raspravi.
Primjedbe koje nisu čitko potpisane s adresom predlagatelja ili su dostavljene poslije zakazanog roka, neće se razmatrati.
PROČELNIK
Jedinstvenog upravnog odjela:

Franjo Janković

Tekstualni dio:

Izvješće- ovjereno

OBRAZLOŽENJE – prijedlog plana za ponovnu javnu raspravu

OBRAZLOŽENJE UZ POSTUPAK JAVNE RASPRAVE

ODREDBE INTEGRALNE – prijedlog plana za ponovnu javnu raspravu

ODREDBE ZA PROVEDBU – prijedlog plana za ponovnu javnu raspravu

Grafički dio:

KARTA 1 – Korištenje i namjena prostora

KARTA 2a – Infrastrukturni sustavi – pošta i telekomunikacije

KARTA 2b – Energetski sustav – plinoopskrba

KARTA 2c – Energetski sustav – elektroopskrba

KARTA 2d – Vodnogospodarski sustav – vodopskrba, odvodnja, uređenje vodotoka i voda

KARTA 3 – Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

KARTA 4a – Građevinsko područje naselja Držimurec i naselja Strelec

KARTA 4b – Građevinsko područje naselja Mala Subotica

KARTA 4c – Građevinsko područje naselja Palovec

KARTA 4d – Građevinsko područje naselja Piškorovec

KARTA 4e – Građevinsko područje naselja Sveti Križ